هــرگــز

هــرگــز بگذار از ابر های تیرۀ آسمان عقده و جهل هر چه میبارد، ببارد من ترا، ای سخن، با عشق و مهر پیوند میزنم با…

ادامه مطلب