ساقی چو خوش آن نفس که زارم بکشی

ساقی چو خوش آن نفس که زارم بکشی جان بخشی و باز شمع وارم بکشی چون زندگی از تو یابم ای آب حیات خواهم که…

ادامه مطلب

ساقی نظری که مستم و شیدا هم

ساقی نظری که مستم و شیدا هم دنیا بدو جو پیش من و عقباهم مست تو بسوی جنت و کوثر و حور امروز نظر نمیکند…

ادامه مطلب

ساقی می لعل قوت روح است مرا

ساقی می لعل قوت روح است مرا دیدار تو خورشید صبوح است مرا برخیز که در پای تو مردن نفسی بهتر ز هزار عمر نوح…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که هست عالم نفسی

ساقی قدحی که هست عالم نفسی وین یکنفس آن به که شود صرف کسی نیکان گل عالمند و باقی خس و خار با شاخ گلی…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که آنکه اینخاک سرشت

ساقی قدحی که آنکه اینخاک سرشت خط بر سر ما بمستی و عشق نوشت معمور بود به شاهد و با ده جهان موعود بود بکوثر…

ادامه مطلب

ساقی ز غم تو میگدازیم چو شمع

ساقی ز غم تو میگدازیم چو شمع در آتش دل شب درازیم چو شمع بفرست نسیمی که ز پا ننشینیم تا در هوس تو سر…

ادامه مطلب

ساقی حذر از غم توام آه که نیست

ساقی حذر از غم توام آه که نیست صبرم ز رخت حقست آگاه که نیست مقصود منی و جز تو کس در دل من والله…

ادامه مطلب

ساقی چه صلاح از من مجنون آید

ساقی چه صلاح از من مجنون آید فکر از تو مگر باز بقانون آید پر کن قدحی که پر تهیدست ودلیم از دست و دل…

ادامه مطلب

ساقی هم زخم طعنه شد مستی من

ساقی هم زخم طعنه شد مستی من در خاک فرو رفت دل از پستی من خواهم که چنان گم شوم از ملک وجود کز هر…

ادامه مطلب

ساقی می کهنه یار دیرین منست

ساقی می کهنه یار دیرین منست بی دختر رز عیش نه آیین منست گو حوریم مده که دل میطلبد « کذا » همشیره رز که…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که میکند غم ستمی

ساقی قدحی که میکند غم ستمی از دل بنشان بآب می گرد غمی چون کار جهان بفکر کس راست نشد ما را برهان ز فکر…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که از غم دل پیرم

ساقی قدحی که از غم دل پیرم بی می چو چراغ صبحدم میمیرم بازم بچراغ روغنی ریز ز می تا بار دگر زندگی از سر…

ادامه مطلب

ساقی ز زمانه چند بیداد رسد

ساقی ز زمانه چند بیداد رسد تا چند ستم بر دل ناشاد رسد فریاد چه سود چون بود بخت بخواب بیداری دل مگر بفریاد رسد…

ادامه مطلب

ساقی چو مرا عشق تو داغی داده

ساقی چو مرا عشق تو داغی داده از عیش دو عالمم فراغی داده بهر تو چراغ راه من تنهایی است خورشید به هر ذره چراغی…

ادامه مطلب

ساقی تو بغور من درویش برس

ساقی تو بغور من درویش برس بر حال دلم ز رحمت خویش برس صدره دل ریشم بتو فریاد رساند یکره تو بفریاد دل ریش برس…

ادامه مطلب

ساقی نظری که سمت دیدار توام

ساقی نظری که سمت دیدار توام خود شاهد حالی که گرفتار توام دعوی نکنم که من خریدار توام تو یوسف و من سگی ز بازار…

ادامه مطلب

ساقی می اگر ز ساغر جم باشد

ساقی می اگر ز ساغر جم باشد ور درد محبت از خم غم باشد من بنده آنکسم که در دور فلک بر هر چه نصیب…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که مست آگاهم من

ساقی قدحی که مست آگاهم من بیگانه ز خویش و با تو همراهم من گیرم که بدیگران دو عالم بخشی خود زان منی دگر چه…

ادامه مطلب

ساقی قدحی بده که از غم رستم

ساقی قدحی بده که از غم رستم در فکر تو ز اندیشه عالم رستم زین پیش غمم بود که جان خواهد سوخت النمة لله که…

ادامه مطلب

ساقی ز شراب عشق ما بیخبریم

ساقی ز شراب عشق ما بیخبریم ورنه چه حد ماست که نام تو بریم سوگند بخاکپایت ایسرو بلند کز خاک کف پای سگت خوارتریم اهلی…

ادامه مطلب

ساقی تو بحسن صورتی خرمن گل

ساقی تو بحسن صورتی خرمن گل من خار و لیک خاری از گلشن گل گل نیست ولی ببوی گل هست عزیز خاری که در آویخته…

ادامه مطلب

ساقی نظری که دل ز اندیشه تهیست

ساقی نظری که دل ز اندیشه تهیست شیران همه رفتند و سر بیشه تهیست هر شب ز حباب کف زدی شیشه چرخ امروز که دور…

ادامه مطلب

ساقی می ما ز عارض پر خوی تست

ساقی می ما ز عارض پر خوی تست چشمت نرسد که چشمها در پی تست سرچشمه فیض جز لب لعل تو نیست صد خضر و…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که من ببستان نروم

ساقی قدحی که من ببستان نروم بی روی تو در روضه رضوان نروم تا سر بودم قدم در این راه نهم تا جان بودم ز…

ادامه مطلب

ساقی قدحی ده بمن سوخته حال

ساقی قدحی ده بمن سوخته حال وز من بنشان بآب می گرد ملال گر برق وصال خرمن جمله بسوخت من سوخته ام به حسرت برق…

ادامه مطلب

ساقی دو جهان کجا دمی غم ارزد

ساقی دو جهان کجا دمی غم ارزد یکجا بده که ملک صد جم ارزد عالم چکنم تو گوشه چشم فکن یک گوشه چشم تو دو…

ادامه مطلب

ساقی به برم گر بت یاقوت لبست

ساقی به برم گر بت یاقوت لبست ور آب خضر بجای آب عنب است گر زهره بود مطرب و عیسی همدم چون دل به بجا…

ادامه مطلب

ساقی نظری که جز ترا بنده نیم

ساقی نظری که جز ترا بنده نیم جز پیش تو در سجده سرافکنده نیم شرمنده عالمم ز رسوایی لیک شکرست که از روی تو شرمنده…

ادامه مطلب

ساقی گل و سبزه بس طربناک شدست

ساقی گل و سبزه بس طربناک شدست دریاب که هفته دگر خاک شدست می نوش و گلی بچین که تا درنگری گل خاک شدست و…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که گر بتان ناز کنند

ساقی قدحی که گر بتان ناز کنند مستان به نیاز کار خود ساز کنند چندان بدر میکده سر خواهم زد کز غیب دری بروی من…

ادامه مطلب

ساقی قدحی ده و دل از غم برهان

ساقی قدحی ده و دل از غم برهان جان را ز خیال هر دو عالم برهان وارسته چو خضریم زهر قید که هست در قید…

ادامه مطلب

ساقی ز درت نظر نخواهیم گرفت

ساقی ز درت نظر نخواهیم گرفت گر هم بکشی حذر نخواهیم گرفت گیرم که ز خاک برنگیری سر ما ما سر ز در تو بر…

ادامه مطلب

ساقی به بهشت اگر چه راهم بدهند

ساقی به بهشت اگر چه راهم بدهند خواهم می از آن چشم سیاهم بدهند این باده نه درخور گدایی چو منست یکجرعه مگر بعشق شاهم…

ادامه مطلب

ساقی نظری که دل خوش از دیدن تست

ساقی نظری که دل خوش از دیدن تست جان شاد ز خوشه چینی خرمن تست ناگفته دلت ضمیر ما میداند جام جم عاشقان دل روشن…

ادامه مطلب

ساقی که غمش ز پادشاهی خوشتر

ساقی که غمش ز پادشاهی خوشتر رویش ز صفای صبحگاهی خوشتر هر چند که دلخواه بود عیش جهان دیدار خوشش زهر چه خواهی خوشتر اهلی…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که کشته جانا نیم

ساقی قدحی که کشته جانا نیم ما مردن و زندگی از آن میدانیم ما را به اجل چه کار و با عمر چه بحث ما…

ادامه مطلب

ساقی فلک از بحر عطای تو کفی است

ساقی فلک از بحر عطای تو کفی است در کوی تو صد کعبه جان هر طرفی است در کعبه جان زهی شرف گر برسم ور…

ادامه مطلب

ساقی ز ادب مست تو گر دور بود

ساقی ز ادب مست تو گر دور بود خونش بخورند اگر چه منصور بود گر مست حقیقت است ور مست مجاز بدمست گمان مبر که…

ادامه مطلب

ساقی بمنت خطاب بو دست مگر

ساقی بمنت خطاب بو دست مگر چشمت به دل کباب بو دست مگر آنگه که ترا نظر به بیداران بود بخت بد من بخواب بودست…

ادامه مطلب

ساقی نظری کز همه دلسوز تریم

ساقی نظری کز همه دلسوز تریم وز ذره به مهر حسرت اندوز تریم چون سایه بظلمتیم دور از رخ تو هر روز که میشود سیه…

ادامه مطلب

ساقی که هلاکم ز غم هجرانت

ساقی که هلاکم ز غم هجرانت هر جا که روی دست من و دامانت رفتی هزار دل هلاک از غم تست باز آی که صد…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که کار عالم نفسی است

ساقی قدحی که کار عالم نفسی است گر یک نفست فراغتی هست بسی است خوشباش به هر چه پیشت آید ز جهان هرگز نشود چنانکه…

ادامه مطلب

ساقی فرح از ساغر می میباشد

ساقی فرح از ساغر می میباشد عیش و طرب از نوای نی میباشد دیوانه من از هجر توام عیب مکن دیوانگی از برای کی میباشد…

ادامه مطلب

ساقی ز اسیران جگر ریش بپرس

ساقی ز اسیران جگر ریش بپرس و احوال مرا از همه کس بیش بپرس بر مسند عیش فارغ از خار غمی این را ز برهنه…

ادامه مطلب

ساقی تو بمستیی گواه دل من

ساقی تو بمستیی گواه دل من کان دم که ز خود رود دل غافل من جز آرزوی تو در دلم حاصل نیست این بس بود…

ادامه مطلب

ساقی نظری که دردی از جام تو بس

ساقی نظری که دردی از جام تو بس ورمی نبود عارض گلفام تو بس جان مست شود چو نام ساقی شنود ایراحت جان مرا همی…

ادامه مطلب

ساقی گل بخت هر که پژمرده بود

ساقی گل بخت هر که پژمرده بود با گرمی عیش و دل افسرده بود چشمی که چو شمع زنده دور از رخ تست چشمیست که…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که کار سازست خدا

ساقی قدحی که کار سازست خدا وز رحمت خود بنده نوازست خدا می خور بنیاز و ناز طاعت مفروش کز طاعت خلق بی نیازست خدا…

ادامه مطلب

ساقی غم من بلند آوازه شدست

ساقی غم من بلند آوازه شدست سر مستی من برون ز اندازه شدست با موی سفید سر خوشم کز خط تو پیرانه سرم بهار دل…

ادامه مطلب

ساقی دل من که دانه مهر تو کاشت

ساقی دل من که دانه مهر تو کاشت مهر تو نهفته تا ابد خواهد داشت دامن مفشان بناز از اهل نیاز کز دامن تو دست…

ادامه مطلب