از پس دیوار دلم

از پس دیوار دلم مینویسم، مینویسم، مینویسم برای عروسی که کشته شد و اما باکره بود برای دختری که خود را به آتش کشید از…

ادامه مطلب