در خشم شدن بهمن شاه به رستم و پاسخ رستم بر وی

در خشم شدن بهمن شاه به رستم و پاسخ رستم بر وی چو گفتار و اندرز پیر کهن تهمتن فرو خواند سر تا ببن بخشم…

ادامه مطلب

گفتار در ایقاظ و تنبیه غفلت زدگان

گفتار در ایقاظ و تنبیه غفلت زدگان زمانیکه قفقاز را روس برد ز ایرانیان نام و ناموس برد از آنروز گردان و شیراوژنان سزد گر…

ادامه مطلب

بار دیگر پاسخ بهمن به رستم و پوزش از گفتار بد

بار دیگر پاسخ بهمن به رستم و پوزش از گفتار بد شهنشه چو این داستان کرد گوش درون شد پر اندیشه و لب خموش بسنجید…

ادامه مطلب

خواهش سیمرغ از رستم برای پیام بردن به بهمن شاه

خواهش سیمرغ از رستم برای پیام بردن به بهمن شاه شنیدم که سیمرغ پیروزگر چنین گفت با رستم زال زر که از من به بهمن…

ادامه مطلب

آوردن رستم پیغام سیمرغ را نزد بهمن شاه پور اسفندیار

آوردن رستم پیغام سیمرغ را نزد بهمن شاه پور اسفندیار چو دانا بپایان رساند این سخن تهمتن نیوشید سر تا ببن به دل برسپرد آن…

ادامه مطلب

برانگیختن ایرانیان بجنگ دشمن

برانگیختن ایرانیان بجنگ دشمن مخسب ای برادر که دزدان به خواب بتازد بر خفتگان با شتاب تو در خوابی و خصم بیدار بخت بدرد بر…

ادامه مطلب