چه کنم نبود قسمت به وصال یار مارا

ادامه مطلب

نظم بلبل را چو خوانی دار از صدقش دعا

ادامه مطلب

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

ادامه مطلب

بلبل به بوی گل به چمن آشیانه ساخت

ادامه مطلب

کشیدند قرعه از فال حافظ مرا بیچاره بلبل نام کردند

ادامه مطلب

بلبلش را کی بیاد آرد به بزم دوستان زنده باشد او که رسوای جهانم کرده است

ادامه مطلب

آمد خزان برگ از شاخسار ریخت رنگ دیگر فلک بچمن زرنگار ریخت

ادامه مطلب

کیست بلبل آنکه مدح خواجه انصاری کند

ادامه مطلب

آمد آنشوخ می آشام زمیخانه چو مست لبش آغشته بمی ساغر و پیمانه بدست

ادامه مطلب

افسوس که یار یار دارد

ادامه مطلب

اقرار میکنم که گنهکار بود دل

ادامه مطلب

از دشمن این درس خطا یاد مگیر

ادامه مطلب

ادب پسند بیاران انجمن باشید

ادامه مطلب

گر بنوشم زان دو لب یکشب شراب ناب را

ادامه مطلب

گوهر نایاب من ای یار نا پیدا بیا

ادامه مطلب

کوشش سعی است در هر کار چون آئین ما

ادامه مطلب

قاصد بگو آن بت مشکین کلاله را

ادامه مطلب

قصور دل چه بود آنکه شد بدام تو بند

ادامه مطلب

قسمت که بدل نساخت با دل چه کنم

ادامه مطلب

عشقش که بود بال هما در سرم امروز

ادامه مطلب

عید آمد قربان رخت ایندل عاشق

ادامه مطلب

طربگاه دل پر آرزویم طرف بستانش

ادامه مطلب

صبا از ما بگو آندلبر پر تمکین را

ادامه مطلب

شبهای وصل ماجرای دارد

ادامه مطلب

زندگی ننگین را مردان ندارد کار هیچ

ادامه مطلب

سیه چون روز من زلف شب او

ادامه مطلب

سر دفتر خوبان جهان یار توئی

ادامه مطلب

ز غم گریبان دریدم امشب مثال مجنون ز عشق لیلا

ادامه مطلب

زاندم که وجود خویش بشناخته ام

ادامه مطلب

ره پر خطر است در رهم یار تو شو

ادامه مطلب

دو زلف چو زنجیر تو ذولانه ماست

ادامه مطلب

دلا از زندگی بیزارم امشب

ادامه مطلب

در هجر تو از بسکه بخون تر شده است دل

ادامه مطلب

در گیسوی یار دل به بستم عمری

ادامه مطلب

در ذوق تمنای تو دیوانه دل ما

ادامه مطلب

حریف بلبل داستانسرا هرکس نخواهد شد

ادامه مطلب

چه کنم نبود قسمت بوصل یار مارا

ادامه مطلب

چند توئی بیخبر زینهمه فریاد ها

ادامه مطلب

تو ماه بینظیری یا آفتاب تو

ادامه مطلب

تا که آنسرو روان از پیش چشمم دور شد

ادامه مطلب

با نقد داغ با تو خریدار بود دل

ادامه مطلب

بنازم ذات پاک حضرت معبود سبحان را

ادامه مطلب

ای مرغ خوشنوا بجمن داستان بساز

ادامه مطلب

ای دست ز دست دل بشکسته قلم گیر

ادامه مطلب

آنکه او را منصب سر خیل خوبان میرسد

ادامه مطلب

الهی از کراماتت الهی

ادامه مطلب

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

ادامه مطلب

چو کبک خوشخرام رفتار ای کبک دری داری

ادامه مطلب

چه دستبرد خزان زد مگر بکشور دل

ادامه مطلب

چه محبتها برم مادر کشیدی

ادامه مطلب