خداوند فال نيك زدن را – سخنان حضرت محمد ص

خداوند فال نيك زدن را دوست دارد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

قطعا هر كس به خاطر ترس – سخنان حضرت محمد ص

قطعا هر كس به خاطر ترس از دست دادن نعمتى يا گرفتار شدن به بلايى ناگهانىو يا از دست دادن سلامتى بگويد: «اى زنده، اى…

ادامه مطلب

چون دانشمند بميرد، همه – سخنان حضرت محمد ص

چون دانشمند بميرد، همه چيز حتي ماهيان در دريا بر او بگريند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

كساني را كه به آنها دانش – سخنان حضرت محمد ص

كساني را كه به آنها دانش مي آموزيد، بزرگ شماريد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

تمام تقوا اين است كه – سخنان حضرت محمد ص

تمام تقوا اين است كه آنچه را نمى دانى بياموزى و بدانچه مى دانى عمل كنى. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

يونس عليه السلام زمانى – سخنان حضرت محمد ص

يونس عليه السلام زمانى ديد قومش دعوت او را نمى پذيرند و به او ايمان نمى آورند،آزرده شد و احساس بى تابى كرد.از اين رو،…

ادامه مطلب

وليمه (سور) دادن، روز – سخنان حضرت محمد ص

وليمه (سور) دادن، روز اول حق است و روز دوم احسان، از دو روز كه گذشت،خودنمايى و شهرت طلبى است. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

كسي كه مي‌خواهد (‌براي – سخنان حضرت محمد ص

كسي كه مي‌خواهد (‌براي كار مهمّي) قسم بخورد، به غير از خدا قسم نخورد.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند بندگان غيرتمند – سخنان حضرت محمد ص

خداوند بندگان غيرتمند خود را دوست دارد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

كسي كه نزد دين (‌براي – سخنان حضرت محمد ص

كسي كه نزد دين (‌براي حفظ آن) كشته شود، شهيد است.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

قرض كمتر گير تا آزاد – سخنان حضرت محمد ص

قرض كمتر گير تا آزاد باشى. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

گشاده رو باش كه خداوند – سخنان حضرت محمد ص

گشاده رو باش كه خداوند انسان هاى گشاده رو را دوست دارد و با اخموى ترش رودشمن است. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

كندر بخوريد؛ زيرا همان – سخنان حضرت محمد ص

كندر بخوريد؛ زيرا همان طور كه انگشت، عرق را از پيشانى پاك مى كند، كندر همسوزش قلب را مى برد و كمر را محكم و…

ادامه مطلب

در دوزخ آسيابي است كه – سخنان حضرت محمد ص

در دوزخ آسيابي است كه دانشمندان فاسد را كاملاً آسياب مي كند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كه به آنچه مي داند – سخنان حضرت محمد ص

هر كه به آنچه مي داند عمل كند، خداوند دانش آنچه را نمي داند به او ارزاني مي دارد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

در كتاب نخستين نوشته شده – سخنان حضرت محمد ص

در كتاب نخستين نوشته شده است : اي پسرآدم! رايگان ياد ده؛ همان گونه كه رايگان ياد گرفتي .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كس مشتاق بهشت است، به – سخنان حضرت محمد ص

هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى ها مى شتابد و هر كس از جهنم بترسد، ازهوا و هوس روى مى گرداند. حضرت محمد…

ادامه مطلب

هر كس رضاى خدا به خشم – سخنان حضرت محمد ص

هر كس رضاى خدا به خشم مردم جويد، خداوند از او خشنود شود و مردم را از اوخشنود كند و هر كس رضاى مردم را…

ادامه مطلب

دشمن ترينِ مردم نزد خدا – سخنان حضرت محمد ص

دشمن ترينِ مردم نزد خدا و دورترينشان درمنزلت نزد او، پيشواي ستمكار است .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كس تقوا روزى اش شود، – سخنان حضرت محمد ص

هر كس تقوا روزى اش شود، خير دنيا و آخرت روزى او شده است. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دعاى پنهانى ، هفتاد – سخنان حضرت محمد ص

دعاى پنهانى ، هفتاد برابر دعاى آشكار ، ارزش دارد . خداوند متعال زكريا عليه السلامراچنين ستايش كرده است : «آن گاه كه پنهانى با…

ادامه مطلب

هر كس بسيار استغفار كند – سخنان حضرت محمد ص

هر كس بسيار استغفار كند خدا براى او از هر غمى گشايش، از هر تنگنايى رهايى و ازجايى كه انتظار ندارد روزى مى دهد. حضرت…

ادامه مطلب

هر كس از حلال خورد، دلش – سخنان حضرت محمد ص

هر كس از حلال خورد، دلش صاف و نازك و چشمانش اشك آلود شود و براي دعايش حجابي نباشد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

نماز چهره شيطان را سياه – سخنان حضرت محمد ص

نماز چهره شيطان را سياه مى كند. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دو گروه از امّت من اگر – سخنان حضرت محمد ص

دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسدمى شوند. عرض شد اى رسول خدا آن…

ادامه مطلب

مُهر بر پايه عرش آويزان – سخنان حضرت محمد ص

مُهر بر پايه عرش آويزان است. هنگامى كه حريم ها شكسته و گناه شود و بى پروايىنسبت به خداوند انجام گيرد، خداوند مُهر را مى…

ادامه مطلب

سه چيز است كه ترك آن – سخنان حضرت محمد ص

سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست: نيكى به پدر و مادر؛ مسلمانباشند يا كافر، وفاى به عهد؛ با مسلمان يا…

ادامه مطلب

مرگ انسان ها در نتيجه – سخنان حضرت محمد ص

مرگ انسان ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است وزنده ماندن انسان ها در نتيجه نيكى هايشان، بيشتر…

ادامه مطلب

مردى به رسول خدا صلي – سخنان حضرت محمد ص

مردى به رسول خدا صلي الله عليه و آله عرض كرد: حق اين فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند: اسمخوب برايش انتخاب كنى، به خوبى…

ادامه مطلب

هركه در راه خدا با كسي – سخنان حضرت محمد ص

هركه در راه خدا با كسي برادري كند، خداوند در بهشت، او را به چنان منزلت والايي برمي كشد كه با ديگر اعمالش بدان دست…

ادامه مطلب

شعر، مانند سخن گفتن است، – سخنان حضرت محمد ص

شعر، مانند سخن گفتن است، اگر خوب باشد،‌ سخن خوب و اگر بد باشد،‌ سخن بد، محسوب مي‌شود.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هرگاه خداوند متعال بر – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه خداوند متعال بر مردمى خشم بگيرد و بر ايشان عذاب نفرستد، اجناس آنهاگران و عمرشان كوتاه مى شود، بازرگانان آنها سود نمى برند، ميوه…

ادامه مطلب

هرگاه قضاوت مى كنيد، – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه قضاوت مى كنيد، عادلانه قضاوت كنيد و هرگاه سخن مى گوييد، نيكو بگوييد،زيرا خداوند نيكوكار است و نيكوكاران را دوست دارد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

عبداللّه بن عامر روزى – سخنان حضرت محمد ص

عبداللّه بن عامر: روزى رسول خدا صلي الله عليه و آله در خانه ما نشسته بودند. مادرم مرا صدا زد وگفت: بيا به تو (چيزى)…

ادامه مطلب

دانشمندان، امناي امّت من – سخنان حضرت محمد ص

دانشمندان، امناي امّت من هستند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دانش نور و پرتوي است كه – سخنان حضرت محمد ص

دانش نور و پرتوي است كه خداوند در دلهاي دوستانش مي تاباند و بدان بر زبان آنان سخن مي راند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دانشمند باش، يا دانشجو، – سخنان حضرت محمد ص

دانشمند باش، يا دانشجو، يا شنونده، و يا دوستدار آنان . پنجمين مباش كه هلاك مي شوي .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

همه خوبى ها با عقل – سخنان حضرت محمد ص

همه خوبى ها با عقل شناخته مى شوند و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خوشا به سعادت سبقت جويان – سخنان حضرت محمد ص

خوشا به سعادت سبقت جويان به سايه عرش. گفتند: اى رسول خدا! آنان كيانند؟فرمودند: آنان كه چون حق را بشنوند، بپذيرند و هرگاه حق از…

ادامه مطلب

خداى تعالى هر روز مى – سخنان حضرت محمد ص

خداى تعالى هر روز مى فرمايد: من پروردگار عزيز شما هستم، پس هر كس خواهانعزّت دو جهان است بايد كه از خداى عزيز اطاعت كند….

ادامه مطلب

خداوند، دوست دارد به – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، دوست دارد به كارهاي مباح عمل شود، همان گونه كه دوست دارد به واجباتش عمل كنند .خداوند، مرا با دين راحت و آسان برانگيخت…

ادامه مطلب

خداوند، كسي را كه به – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، كسي را كه به خانه اش يورش بَرَندو او [در دفاع از خانواده اش [نجنگد، دشمن مي دارد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

عيادت كننده از بيمار، در – سخنان حضرت محمد ص

عيادت كننده از بيمار، در نخلستان بهشت ميوه مى چيند و هرگاه نزد بيمار بنشيند،رحمت خدا او را فرا مى گيرد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند متعال، هرگاه بنده – سخنان حضرت محمد ص

خداوند متعال، هرگاه بنده اي را دوست بدارد، روزي اش را به اندازه قرار مي دهد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند عمل صالح مداوم را – سخنان حضرت محمد ص

خداوند عمل صالح مداوم را هر چند اندك باشد، دوست دارد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند ، بسيارى از خوبى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند ، بسيارى از خوبى ها را به بنده اش نمى دهد و مى فرمايد : «به او نمى دهم تا ازمن بخواهد». حضرت محمد…

ادامه مطلب

حقيقتاً‌ خداوند بزرگ – سخنان حضرت محمد ص

حقيقتاً‌ خداوند بزرگ مخلوقي را نيافريده كه نزد او از دنيا مبغوض‌تر باشد و از زماني كه او را آفريده، به خاطر دشمني با او،…

ادامه مطلب

كارگزاران شما [نتيجه – سخنان حضرت محمد ص

كارگزاران شما [نتيجه ]اعمال شما هستند، همان گونه كه هستيد، بر شما حكومتمى شود. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

جوياي دانش را خداوند – سخنان حضرت محمد ص

جوياي دانش را خداوند دوست مي دارد و فرشتگان و پيامبران نيز دوستمي دارند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

رحمت خدا، حاملان قرآن را – سخنان حضرت محمد ص

رحمت خدا، حاملان قرآن را فرا گرفته استو آنان به نور خداوند ـ عزّوجلّ ـ پوشيده شده اند. اي حاملان قرآن ! با بزرگداشتِ كتابش…

ادامه مطلب