زهر ادعا

زهر ادعا
میوه های کاغذی در سفره های جعلی مردم
و من در گسترای دشتهای یک رفاقت گم
دروغ آتشین در منقل احساس مزدوران
و زهر ادعا جای صداقت در نهام خم
گون های ستم کش را تبرهای ستم پرور
برای بزم شهوت وش به خاک افکنده چون هیزم
احمد پروین
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *