هیچ کسی مثل تو باسکوت

هیچ کسی مثل تو باسکوت
فریادها را بیدار نکرد
چه خوفِ بزرگی ایجاد کرده ی!

توخاک خوردی تاآیینه ها ازگردِوحشت خالی شوند
تو خون نوشیدی
تا
آزادی پروانه هایش را به تمنای تو به پرواز بسپارند
راهِ ظلمت کوتاه ست
بلندشو
دوباره ،بلندشو
تا عرق شرمساری روی آن وحشی ها بیشتر گردد،
و آزادی
درکنار تو به خودش، ببالد

عارف بسام

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *