قیامت

قیامت
به روی سفره اش گندم ندارد
به لب لبخند این مردم ندارد

دگر در انتظار چه مگر بود
قیامت شاخ یا که دُم، ندارد!
عارف بسام

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *