حيرت انگيز است كه رهبران – سخنان طلایی بزرگان

حيرت انگيز است كه رهبران كارآمد و با كفايت، وجوه مشترك چنداني با يكديگر ندارند. آنچه را كه اين يكي به آن قسم مي خورد، آن يكي همه را از آن بر حذر مي دارد. اما وجه مشترك همه اين است كه از خطر (ريسك) نمي ترسند. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *