زماني كه ما با يك تپه و – سخنان طلایی بزرگان

زماني كه ما با يك تپه و توده ي خاك به طول شش فوت و عرض سه فوت در جنگل روبرو مي‎شويم كه با استفاده از بيل به شكل يك هرم روي هم انباشته شده است، به فكر فرو مي‎رويم و چيزي در درون ما مي‎گويد: اينجا كسي دفن شده است. آن توده ي خاك معماري است. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *