عادت خود را بر پذيرش اين – سخنان طلایی بزرگان

عادت خود را بر پذيرش اين انديشه قرار بده كه مرگ را درباره ي وجود خودمان جز به هيچ نگيري و آن را پوچ و هيچ تصور نمايي. زيرا خوبي و بدي جز در ادراك و احساس و فهم ما وجود ندارد و مرگ، محروميت و دور شدن از درك و احساس و فهم است. (اپيكور)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *