هر صبح در آفريقا كه – سخنان طلایی بزرگان

هر صبح در آفريقا كه آهوان از خواب بيدار مي شوند مي دانند كه بايد تندتر از تندترين شيرها بدوند و هر صبح كه شيرها از خواب بيدار مي شوند مي دانند كه بايد تندتر از كندترين آهوان بدوند. مهم نيست كه شما شير هستيد يا آهو، مهم اين است كه بدانيد هر صبح كه خورشيد بر مي آيد بايد بهتر بدويد. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *