نوای وقت

خورشید بدامانم انجم به گریبانم در من نگری هیچم در خود نگری جانم در شهر و بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم…

ادامه مطلب

نسیم صبح

ز روی بحر و سر کوهسار می آیم ولیک می نشناسم که از کجا خیزم دهم به غمزده طایر پیام فصل بهار ته نشیمن او…

ادامه مطلب

مرنج از برهمن ای واعظ شهر

مرنج از برهمن ای واعظ شهر گر از ما سجده ئی پیش بتان خواست خدای ما که خود صورتگری کرد بتی را سجده ئی از…

ادامه مطلب

گل رعنا چو من در مشکلی هست

گل رعنا چو من در مشکلی هست گرفتار طلسم محفلی هست زبان برگ او گویا نکردند ولی در سینهٔ چاکش دلی هست حضرت علامه محمد…

ادامه مطلب

فریب کشمکش عقل دیدنی دارد

فریب کشمکش عقل دیدنی دارد که میر قافله و ذوق رهزنی دارد نشان راه ز عقل هزار حیله مپرس بیا که عشق کمالی ز یک…

ادامه مطلب

صنوبر بندهٔ آزادهٔ او

صنوبر بندهٔ آزادهٔ او فروغ روی گل از بادهٔ او حریمش آفتاب و ماه و انجم دل آدم در نگشادهٔ او حضرت علامه محمد اقبال…

ادامه مطلب

سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست

سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست مست لعلین تو شیرین سخنی نیست که نیست در قبای عربی خوشترک آئی به نگاه…

ادامه مطلب

ز من با شاعر رنگین بیان گوی

ز من با شاعر رنگین بیان گوی چه سود از سوز اگر چون لاله سوزی نه خود را می گدازی ز آتش خویش نه شام…

ادامه مطلب

دمادم نقش های تازه ریزد

دمادم نقش های تازه ریزد بیک صورت قرار زندگی نیست اگر امروز تو تصویر دوش است بخاک تو شرار زندگی نیست حضرت علامه محمد اقبال…

ادامه مطلب

دانهٔ سبحه به زنار کشیدن آموز

دانهٔ سبحه به زنار کشیدن آموز گر نگاه تو دو بین است ندیدن آموز پا ز خلوت کدهٔ غنچه برون زن چو شمیم با نسیم…

ادامه مطلب

حیات جاوید

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست قبای زندگیش…

ادامه مطلب

چه گویم نکتهٔ زشت و نکو چیست

چه گویم نکتهٔ زشت و نکو چیست زبان لرزد که معنی پیچدار است برون از شاخ بینی خار و گل را درون او نه گل…

ادامه مطلب

جمعیت الاقوام

بر فتد تا روش رزم درین بزم کهن دردمندان جهان طرح نو انداخته اند من ازین بیش ندانم که کفن دزدی چند بهر تقسیم قبور…

ادامه مطلب

تنی پیدا کن از مشت غباری

تنی پیدا کن از مشت غباری تنی محکم تر از سنگین حصاری درون او دل درد آشنائی چو جوئی در کنار کوهساری حضرت علامه محمد…

ادامه مطلب

بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است

بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است عروس لاله سراپا کرشمه و ناز است نوا ز پردهٔ غیب است ای مقام شناس نه از گلوی…

ادامه مطلب

به گوشم آمد از خاک مزاری

به گوشم آمد از خاک مزاری که در زیر زمین هم میتوان زیست نفس دارد ولیکن جان ندارد کسی کو بر مراد دیگران زیست حضرت…

ادامه مطلب

بتان تازه تراشیده ئی دریغ از تو

بتان تازه تراشیده ئی دریغ از تو درون خویش نگاه دیده ئی دریغ از تو چنان گداخته ئی از حرارت افرنگ ز چشم خویش تراویده…

ادامه مطلب

نوای مزدور

ز مزد بندهٔ کرپاس پوش محنت کش نصیب خواجهٔ ناکرده کار رخت حریر ز خوی فشانی من لعل خاتم والی ز اشک کودک من گوهر…

ادامه مطلب

ندانم باده ام یا ساغرم من

ندانم باده ام یا ساغرم من گهر در دامنم یا گوهرم من چنان بینم چو بر دل دیده بندم که جانم دیگر است و دیگرم…

ادامه مطلب

مسلمانان مرا حرفی است در دل

مسلمانان مرا حرفی است در دل که روشن تر ز جان جبرئیل است نهانش دارم از آزر نهادان که این سری ز اسرار خلیل است…

ادامه مطلب

گریهٔ ما بی اثر ناله ما نارساست

گریهٔ ما بی اثر ناله ما نارساست حاصل این سوز و ساز یک دل خونین نواست در طلبش دل تپید ، دیر و حرم آفرید…

ادامه مطلب

فصل بهار

خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار مست ترنم هزار طوطی و دراج و سار بر طرف جویبار کشت گل و لاله…

ادامه مطلب

صحبت رفتگان (در عالم بالا)

تولستوی بارکش اهرمن لشکری شهریار از پی نان جوین تیغ ستم بر کشید زشت به چشمش نکوست مغز نداند ز پوست مردک بیگانه دوست سینهٔ…

ادامه مطلب

سراپا معنی سر بسته ام من

سراپا معنی سر بسته ام من نگاه حرف بافان برنتابم نه مختارم توان گفتن به مجبور که خاک زنده ام در انقلابم حضرت علامه محمد…

ادامه مطلب

ز رازی معنی قرآن چه پرسی؟

ز رازی معنی قرآن چه پرسی؟ ضمیر ما به آیاتش دلیل است خرد آتش فروزد دل بسوزد همین تفسیر نمرود و خلیل است حضرت علامه…

ادامه مطلب

رمیدی از خداوندان افرنگ

رمیدی از خداوندان افرنگ ولی بر گور و گنبد سجده پاشی به لالائی چنان عادت گرفتی ز سنگ راه مولائی تراشی حضرت علامه محمد اقبال…

ادامه مطلب

دل از منزل تهی کن پا بره دار

دل از منزل تهی کن پا بره دار نگه را پاک مثل مهر و مه دار متاع عقل و دین با دیگران بخش غم عشق…

ادامه مطلب

حکیمان گرچه صد پیکر شکستند

حکیمان گرچه صد پیکر شکستند مقیم سومنات بود و هستند چسان افرشته و یزدان بگیرند هنوز آدم به فتراکی نبستند حضرت علامه محمد اقبال رح

ادامه مطلب

چه غم داری ، حیات دل ز دم نیست

چه غم داری ، حیات دل ز دم نیست که دل در حلقه بود و عدم نیست مخور ای کم نظر اندیشهٔ مرگ اگر دم…

ادامه مطلب

جهان عمل

هست این میکده و دعوت عام است اینجا قسمت باده به اندازهٔ جام است اینجا حرف آن راز که بیگانهٔ صوت است هنوز از لب…

ادامه مطلب

تراش از تیشهٔ خود جادهٔ خویش

تراش از تیشهٔ خود جادهٔ خویش براه دیگران رفتن عذاب است گر از دست تو کار نادر آید گناهی هم اگر باشد ثواب است حضرت…

ادامه مطلب

بی تو از خواب عدم دیده گشودن نتوان

بی تو از خواب عدم دیده گشودن نتوان بی تو بودن نتوان با تو نبودن نتوان در جهان است دل ما که جهان در دل…

ادامه مطلب

به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت

به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت نگاه ما چمن زادان رسا نیست در آن پهنا که صد خورشید دارد تمیز پست و بالا هست یا…

ادامه مطلب

بپای خود مزن زنجیر تقدیر

بپای خود مزن زنجیر تقدیر ته این گنبد گردان رهی هست اگر باور نداری خیز و دریاب که چون پا وا کنی جولانگهی هست حضرت…

ادامه مطلب

نوای عشق را ساز است آدم

نوای عشق را ساز است آدم کشاید راز و خود رازست آدم جهان او آفرید این خوبتر ساخت مگر با ایزد انباز است آدم حضرت…

ادامه مطلب

نامهٔ عالمگیر (به یکی از فرزندانش که دعای مرگ پدر میکرد)

ندانی که یزدان دیرینه بود بسی دید و سنجید و بست و گشود ز ما سینه چاکان این تیره خاک شنید است صد نالهٔ درد…

ادامه مطلب

مرا فرمود پیر نکته دانی

مرا فرمود پیر نکته دانی هر امروز تو از فردا پیام است دل از خوبان بی پروا نگهدار حریمش جز به او دادن حرام است…

ادامه مطلب

گریز آخر ز عقل ذوفنون کرد

گریز آخر ز عقل ذوفنون کرد دل خود کام را از عشق خون کرد ز اقبال فلک پیما چه پرسی حکیم نکته دان ما جنون…

ادامه مطلب

قبای زندگانی چاک تا کی

قبای زندگانی چاک تا کی چو موران آشیان در خاک تا کی بپرواز آًًً و شاهینی بیاموز تلاش دانه در خاشاک تا کی حضرت علامه…

ادامه مطلب

شو پنهاور و نیچه

مرغی ز آشیانه به سیر چمن پرید خاری ز شاخ گل بتن نازکش خلید بد گفت فطرت چمن روزگار را از درد خویش و هم…

ادامه مطلب

سحر در شاخسار بوستانی

سحر در شاخسار بوستانی چه خوش میگفت مرغ نغمه خوانی بر آور هر چه اندر سینه داری سرودی ، ناله ئی ، آهی فغانی حضرت…

ادامه مطلب

ز خوب و زشت تو ناآشنایم

ز خوب و زشت تو ناآشنایم عیارش کرده ئی سود و زیان را درین محفل ز من تنها تری نیست به چشم دیگری بینم جهان…

ادامه مطلب

دلیل منزل شوقم به دامنم آویز

دلیل منزل شوقم به دامنم آویز شرر ز آتش نابم بخاک خویش آمیز عروس لاله برون آمد از سراچه ناز بیا که جان تو سوزم…

ادامه مطلب

خیز و نقاب بر گشا پردگیان ساز را

خیز و نقاب بر گشا پردگیان ساز را نغمهٔ تازه یاد ده مرغ نوا طراز را جاده ز خون رهروان تختهٔ لاله در بهار ناز…

ادامه مطلب

حلقه بستند سر تربت من نوحه کران

حلقه بستند سر تربت من نوحه کران دلبران زهره وشان گل برنان سیم بران در چمن قافلهٔ لاله و گل رخت گشود از کجا آمده…

ادامه مطلب

چه لذت یارب اندر هست و بود است

چه لذت یارب اندر هست و بود است دل هر ذره در جوش نمود است شکافد شاخ را چون غنچهٔ گل تبسم ریز از ذوق…

ادامه مطلب

جهان عشق نه میری نه سروری داند

جهان عشق نه میری نه سروری داند همین بس است که آئین چاکری داند نه هر که طوف بتی کرد و بست زناری صنم پرستی…

ادامه مطلب

تراشیدم صنم بر صورت خویش

تراشیدم صنم بر صورت خویش به شکل خود خدا را نقش بستم مرا از خود برون رفتن محال است بهر رنگی که هستم خود پرستم…

ادامه مطلب

بیا با شاهد فطرت نظر باز

بیا با شاهد فطرت نظر باز چرا در گوشهٔ خلوت گزینی ترا حق داد چشم پاک بینی که از نورش نگاهی آفرینی حضرت علامه محمد…

ادامه مطلب

به چندین جلوه در زیر نقابی

به چندین جلوه در زیر نقابی نگاه شوق ما را بر نتابی دوی در خون ما چون مستی می ولی بیگانه خوئی ، دیر یابی…

ادامه مطلب