زنده‌گی در تب بدمستی دنیا مانده

زنده‌گی در تب بدمستی دنیا مانده جای‌ خالی تو بر خرخره‌ام پا مانده باد بی‌عطر تن‌ات مار و ملخ می‌آرد پنجره نیست، کسی گور مرا…

ادامه مطلب