مربع

مربع آن سرو سهی چه نام دارد؟ کان قامت خوش خرام دارد خلقی متحیرند در وی تا خود هوس کدام دارد؟ ماهی که به حسن…

ادامه مطلب