خلقیانو پرچمیانو

خلقیانو پرچمیانو ای خلقیانو پرچمیانو مرگ پرتاسی د روسانو مزدورانو مرگ پرتاسی «نابغه» احمق تره کی ستاسی څه شو؟ د«هورا»غزلخوانانو مرگ پرتاسی نا «امین» سره…

ادامه مطلب