در سکوت ات است فریادی که می باید شنید

در سکوت ات است فریادی که می باید شنید پرده ها از گوش هایِ بسته می باید درید تا که گردد گوشِ عالم با شنیدن…

ادامه مطلب