خسته بودیم و باز می‌رفتیم سوی مرگ این مسیر جریان داشت

خسته بودیم و باز می‌رفتیم سوی مرگ این مسیر جریان داشت سر نعش من و تو چانه‌زنی بین گرگان پیر جریان داشت ابر را با…

ادامه مطلب