آی کاش

آی کاش آی کاش وطن بیسر و سامانه نمی شد این خاک کهن خانه ی بیگانه نمی شد ای کاش که این مردم آزاده ی…

ادامه مطلب