از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ

از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ از یک طرفی عرصه به ملیون تنگ قانون و حکومت نظامی و فشار این است حکومت شتر…

ادامه مطلب

از بسکه به پیش این و آن مبتذلیم

از بسکه به پیش این و آن مبتذلیم چون شمع ز آتش درون مشتعلیم آنها همه بی قرار حرف املند ما جمله در انتظار کار…

ادامه مطلب

یک چند گرفتار خطر گردیدم

یک چند گرفتار خطر گردیدم با گفتن حق گرد ضرر گردیدم گوش شنوا نداشت کس، گشتم گنگ فریاد ز بسکه بود کر گردیدم

ادامه مطلب

هر کس که در این زمانه با فرهنگ است

هر کس که در این زمانه با فرهنگ است با طالع برگشته خود در جنگ است دلتنگی غنچه در چمن تنها نیست بر هر که…

ادامه مطلب

هر چند افق زمانه روشن نبود

هر چند افق زمانه روشن نبود تکلیف جهانیان معین نبود در قرن طلائی نکند آدم روی در مملکتی که راه آهن نبود

ادامه مطلب

ما را متمولین گدا می خواهند

ما را متمولین گدا می خواهند بیچاره و بی برگ و نوا می خواهند با بودن این مجلس اشرافی باز یکدسته ستمکار «سنا» می خواهند

ادامه مطلب

گر درد عموم را دوا باید کرد

گر درد عموم را دوا باید کرد با کوشش مستشار ما باید کرد اما ز ره پند نصیحت گاهی او را به وظیفه آشنا باید…

ادامه مطلب

عمری به دهان راستگو مشت زدیم

عمری به دهان راستگو مشت زدیم وز راه کژی به شیر انگشت زدیم رفت آبروی کشور جمشید بباد بس آتش کین به خاک زرتشت زدیم

ادامه مطلب

روزی که دل غمزده را شادی بود

روزی که دل غمزده را شادی بود دل شادیم از پرتو آزادی بود زان پیش که برزگر شود خانه خراب از گنج در این خرابه…

ادامه مطلب

دنیا که حیاتش همه جنگ و جدل است

دنیا که حیاتش همه جنگ و جدل است وصلش همگی فراغ و اصلش بدل است امروز چو دیروز مکن تکیه به حرف کامروز جهان، جهان…

ادامه مطلب

درباره شکست قیام خیابانی

درباره شکست قیام خیابانی طوفان بشنو چو نی، نوای تبریز وز دیده ببار خون برای تبریز تا جبهه نای و قامت چنگ چو نی کن…

ادامه مطلب

در مسلک ما طریق مطلوب خوش است

در مسلک ما طریق مطلوب خوش است دلجوئی مردمان مغلوب خوش است کافی نبود برای ما نیت خوب با نیت خوب کرده خوب خوش است

ادامه مطلب

در این ره سخت گر شود پای تو سست

در این ره سخت گر شود پای تو سست از دست شکستگان شوی رنجه درست هر چیز که خواستی مهیا کردند گر مرد هنروری کنون…

ادامه مطلب

چون مرکز ثقل ما بجز مجلس نیست

چون مرکز ثقل ما بجز مجلس نیست آنکس که به مجلس نبود خاضع کیست بر ملت اگر وکیل تحمیل شود پس فایده حکومت ملی چیست

ادامه مطلب

تجار ز فقر ناشکیبا گشتند

تجار ز فقر ناشکیبا گشتند بی چیز و گدا ز پیر و برنا گشتند دیگر چه ثمر ز دستگیری وقتی کز فقر عمومی همه بی…

ادامه مطلب

بی چیزی من اگر چه پابست مرا

بی چیزی من اگر چه پابست مرا غم نیست که تاب نیستی هست مرا با بی سر و پائی ز قناعت دایم سرمایه روزگار در…

ادامه مطلب

با کجروی خلق جعلق خوش باش

با کجروی خلق جعلق خوش باش با کشمکش گنبد ازرق خوش باش دی با سیه و سفید اگر خوش بودی امروز به کابینه ابلق خوش…

ادامه مطلب

آئینه حق نما دل خسته ماست

آئینه حق نما دل خسته ماست برهان حقیقت دهن بسته ماست آنکس که درست حق و باطل بنوشت نوک قلم و خامه بشکسته ماست

ادامه مطلب

ای کاش من و تو را کمی مدرک بود

ای کاش من و تو را کمی مدرک بود خودخواهی هر دو پر نبود اندک بود جای همه نام‌های حزبی ای کاش این مردم خودپرست…

ادامه مطلب

ای دسته پابند هوی رحم کنید

ای دسته پابند هوی رحم کنید بر مردم بی برگ و نوا رحم کنید مستأجر اگر بنده مزدور شماست بر حالت او بهر خدا رحم…

ادامه مطلب

اول بخطا پیشه مماشات کنید

اول بخطا پیشه مماشات کنید قانع چو نشد خطایش اثبات کنید اثبات چو شد خطا بحکم قانون بر کیفر آن خطا مجازات کنید

ادامه مطلب

آن قوم که با عاطفه و انسانند

آن قوم که با عاطفه و انسانند با قید اصول بنده احسانند چون نیست اصول اقل و اکثر همگی در چشم اصول بین ما یکسانند

ادامه مطلب

آن را که نفوذ و اقتدارات بود

آن را که نفوذ و اقتدارات بود در دست تمام اختیارات بود از چیست ندانست که بدبختی ما یکسر ز خرابی ادارات بود

ادامه مطلب

آسوده در این دیر کهن نیست کسی

آسوده در این دیر کهن نیست کسی بی درد و غم و رنج محن نیست کسی یاران شرکای موقع منفعتند هنگام ضرر شریک من نیست…

ادامه مطلب

از عدل اگر وکیل توصیف کند

از عدل اگر وکیل توصیف کند روزنامه نگار مدح و تعریف کند زین پس به خلاف پیشتر جا دارد گر پارلمان ادای تکلیف کند

ادامه مطلب

از بسکه زند نوای غم چنگی ما

از بسکه زند نوای غم چنگی ما اندوه کند عزم همآهنگی ما شادی و گشایش جهان کافی نیست در موقع غم برای دل تنگی ما

ادامه مطلب

یعنی کشک

یعنی کشک ای آنکه ز جود تست دریا در رشک افلاک همی گرید و می‌ریزد اشک اولاد بنی آدم و با این همه جود شرمنده…

ادامه مطلب

هر کس که چو گل در این چمن یکرنگ است

هر کس که چو گل در این چمن یکرنگ است با خار به پیش باغبان هم سنگ است دل تنگی غنچه در چمن تنها نیست…

ادامه مطلب

می کوش که پامال جهالت نشوی

می کوش که پامال جهالت نشوی سرگشته وادی ضلالت نشوی ری مرکز دستان زبردستان است هشدار که بی اراده آلت نشوی

ادامه مطلب

ما خاک به سر ز بی‌حسابی شده‌ایم

ما خاک به سر ز بی‌حسابی شده‌ایم ما دربه‌در از خانه‌خرابی شده‌ایم ای صاحب مال و مالک کاخ جلال با ما منشین که انقلابی شده‌ایم

ادامه مطلب

گر درد و غم قدیم تجدید شود

گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که ز آراء لواسان خراب آزادی ما یکسره تهدید شود

ادامه مطلب

عاقل که جز اقدام لزومی نکند

عاقل که جز اقدام لزومی نکند غمناک دل غریب و بومی نکند داند که حکومتی نگردد ثابت تا تکیه بر افکار عمومی نکند

ادامه مطلب

روزی که به تاج طعنه سخت زدیم

روزی که به تاج طعنه سخت زدیم با دست تهی پا به سر تخت زدیم بگریخت ز دست من و دل طالع و بخت پس…

ادامه مطلب

دنیا چو یکی خانه و جای همه است

دنیا چو یکی خانه و جای همه است وین خانه غم سراسرای همه است این است که عیش و نوش این خانه تمام از بهر…

ادامه مطلب

درباره قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله

درباره قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله بدبختی ایران ز دو تن یافت دوام این نکته مسلم خواص است و عوام آن دولت انگلیس را بود وثوق این…

ادامه مطلب

در ملک جهان زوال مال همه است

در ملک جهان زوال مال همه است هنگام خوشی منال مال همه است پامال غنی بود تهی دست چرا گر نعمت و جاه و مال،…

ادامه مطلب

در دیده ما فقر و غنا هر دو یکیست

در دیده ما فقر و غنا هر دو یکیست در مسلک ما شاه و گدا هر دو یکیست در کشتی بشکسته طوفانی ما دردا که…

ادامه مطلب

چون عامل ماضی است منصورالملک

چون عامل ماضی است منصورالملک در داخله قاضی است منصورالملک ملت زهر آن شقی که ناراضی بود دیدیم که راضی است منصورالملک

ادامه مطلب

تا رسم غنی غیر دل‌آزاری نیست

تا رسم غنی غیر دل‌آزاری نیست از بهر فقیر چاره جز زاری نیست این خواری و این ذلت و این فقر عموم بی‌شبهه به جز…

ادامه مطلب

به مناسبت قتل کلنل پسیان

به مناسبت قتل کلنل پسیان روزی که شهید عشق قربانی شد آغشته به خون مفخر ایرانی شد در ماتم او عارف و عامی گفتند ایام…

ادامه مطلب

با فکر قوی گرسنه چون شیر، منم

با فکر قوی گرسنه چون شیر، منم وز چار طرف بسته زنجیر منم جز خون نخورم ز دست هر دشمن و دوست در معرکه چون…

ادامه مطلب

این فقر و فنا برای ما مایل کیست

این فقر و فنا برای ما مایل کیست وز خواری ما بهر غنی حاصل چیست گر عقده آز اغنیا آسان شد دانی که علاج فقرا…

ادامه مطلب

ای کاش مرا ناطقه گویا می‌شد

ای کاش مرا ناطقه گویا می‌شد یک لحظه دهان بسته‌ام وا می‌شد تا این دل سودازدهٔ پرده‌نشین بی‌پرده میان خلق رسوا می‌شد

ادامه مطلب

ای خصم تو را مجال کین توزی نیست

ای خصم تو را مجال کین توزی نیست در کشور ما امید فیروزی نیست با ما ز در صلح و صفا بیرون آی کامروز جهان،…

ادامه مطلب

انتقادی نسبت به مستشاران آمریکایی

انتقادی نسبت به مستشاران آمریکایی این غنچهٔ نوشکفته، خوش وا شده است واین غورهٔ نارسیده حلوا شده است آن را که برای نوکری آوردیم دیری…

ادامه مطلب

آن عهد که بسته شد میان من و دوست

آن عهد که بسته شد میان من و دوست بشکسته شد از فتنه اهریمن و دوست دانستم از اول که در این کار آخر انگشت…

ادامه مطلب

آن را که درستی عمل، کیش بود

آن را که درستی عمل، کیش بود زان کرده خوب، دشمن خویش بود هر کس که خطاکاری او بیش بود پیش همه کس در همه…

ادامه مطلب

افسوس که دشمنان دلم خون کردند

افسوس که دشمنان دلم خون کردند یاران کهن محنتم افزون کردند ما را رفقا به جرم دیوانه گری از دایره عاقلانه بیرون کردند

ادامه مطلب

استاد ازل که درس بیداد نداد

استاد ازل که درس بیداد نداد جز مسئله داد مرا یاد نداد ما داد ز بیدادگران بستانیم گر محکمه داد به ما داد نداد

ادامه مطلب

از باده کبر مست و مخمور مشو

از باده کبر مست و مخمور مشو وز راه سلامت و خرد دور مشو روزی دو جهان اگر به کام تو شود از شادی این…

ادامه مطلب