یارب که مرا کار بسامان گردان

یارب که مرا کار بسامان گردان دشواری حال بر من آسان گردان هم کار پریشان مرا جمع آور هم جمع غم مرا پریشان گردان اهلی…

ادامه مطلب

والتین به حسن قسم ز معبود غنی است

والتین به حسن قسم ز معبود غنی است زیتون به حسین و این سخن یافتنی است از قدر بلند طور سینا ست علی هذا البلد…

ادامه مطلب

هر کس که ملامتی سرانجام وی است

هر کس که ملامتی سرانجام وی است از داغ محبت دلارام وی است در سلسله محبت آموخته ایم دیوانگی که عاشقی نام وی است اهلی…

ادامه مطلب

هر چند مجرد از خلایق شده ایم

هر چند مجرد از خلایق شده ایم بیگانه ز صحبت خلایق شده ایم با اینهمه زهد و توبه بر روی بتان تا چشم فکنده ایم…

ادامه مطلب

هر تازه خطی که بهر زو با تو یکیست

هر تازه خطی که بهر زو با تو یکیست دیویست بمعنی و بصورت ملکی است این سبزه خط که خوانیش مهر گیا فردانگری که این…

ادامه مطلب

من غیر تو ای مایه راحت چکنم

من غیر تو ای مایه راحت چکنم بی لعل تو مرهم جراحت چکنم بر مه نظر ای کان ملاحت چکنم من مست ملامتم صباحت چکنم…

ادامه مطلب

مستم من و ناصبور و ناپروا هم

مستم من و ناصبور و ناپروا هم دنیا همه هیچ پیش من عقبا هم بی نام و نشان و محو و گمگشته عشق امروز که…

ادامه مطلب

ما را شب هجر او آید چه شود؟

ما را شب هجر او آید چه شود؟ خورشید رخش زدر در آید چه شود؟ آن کوکب دولت که دهد کام همه یکروز بکام ما…

ادامه مطلب

گردون که ازو هر چه دلم خواست نشد

گردون که ازو هر چه دلم خواست نشد یکبار چنانکه خاطرم خواست نشد چون کج صفتست با کجان راست شود با راست کج است زان…

ادامه مطلب

گر عشق بنای جان ز بنیاد برد

گر عشق بنای جان ز بنیاد برد این بس که غم دو عالم از یاد برد جانی که بجانان ندهی خاک ره است عمری که…

ادامه مطلب

گر خلق فرشته اند اگر دیو و پری

گر خلق فرشته اند اگر دیو و پری باید همه را بچشم نیکو نگری با خلق معاش چون صبا کن یعنی بر خار چنان گذر…

ادامه مطلب

گر آدم و گر فرشته گر دیو و پری است

گر آدم و گر فرشته گر دیو و پری است حسن تو ز روی جمله در جلوه گری است بیگانه و خویشند درین خانه یکی…

ادامه مطلب

فریاد که مردم و نگویی چه کسم

فریاد که مردم و نگویی چه کسم فریاد که جز تو نیست فریاد رسم دلتنگم از آن نمیزنم پیش تو دم کز تنگدلی برون نیاید…

ادامه مطلب

عمرست شبی که با حریف طربیست

عمرست شبی که با حریف طربیست مرگست شبی که بی رخ نوش لبیست این هر دو شب است لیکن از روی حساب صد سال تفاوت…

ادامه مطلب

عارف بجز از عارف آگاه کجاست

عارف بجز از عارف آگاه کجاست هر بوالهوسی رهبر این راه کجاست از هستی خود چه گم شود عاشق فرد یابد که مقام « لی…

ادامه مطلب

شیریست درنده نفس سرکش که تراست

شیریست درنده نفس سرکش که تراست گیر سیر بود ترا بر او حکم کجاست چون گرسنه شد زروزه فرمانبر تست پس سیر مشو که سیری…

ادامه مطلب

ساقی قدحی که شد در گلشن باز

ساقی قدحی که شد در گلشن باز کوه از گل لعل کرده پر دامن باز در آتش نیم کشته لاله نگر کز باد چگونه میشود…

ادامه مطلب

زاهد که اساس دین برونق طلبد

زاهد که اساس دین برونق طلبد بر مست بتان خواری مطلق طلبد گر بنگرد آن صنم که مستان دارند آنرا بنماز و حاجت از حق…

ادامه مطلب

دل سوخت ز عشق و دیده شد گریان هم

دل سوخت ز عشق و دیده شد گریان هم وز حد بگذشت اشک بی پایان هم نم در جگرم کجا بود ز آتش دل جایی…

ادامه مطلب

در ملک جهان حیات جاوید یکیست

در ملک جهان حیات جاوید یکیست در دور فلک ساغر جمشید یکیست کس نسبت یار ما بخوبان نکند خوبان همه ذره اند و خورشید یکیست…

ادامه مطلب

در روی جوانان نظری می‌باید

در روی جوانان نظری می‌باید اما نظری و گذری می‌باید مردی که در این راه نلغزد به هوس ثابت‌قدمی راهبری می‌باید اهلی شیرازی

ادامه مطلب

خوش نیست بهار گلشن دهر از آن

خوش نیست بهار گلشن دهر از آن کین چهره سرخ میکند برگ رزان گلزار جهان بین که ز بد مهری چرخ در عین بهار نرگسش…

ادامه مطلب

خاک قدم تو نافه چین ارزد

خاک قدم تو نافه چین ارزد خاشاک رهت سنبل و نسرین ارزد شیرین سخنی و زیر لب مگویی تلخی که هزار جان شیرین ارزد اهلی…

ادامه مطلب

جان یک نفس است و عمر مرغ قفس است

جان یک نفس است و عمر مرغ قفس است بیهوده نفس مزن چو عمرت هوس است جوکی نزد نفس پی عمر دراز دریاب سخن که…

ادامه مطلب

تا ظلمت محنت بنهایت نرسد

تا ظلمت محنت بنهایت نرسد برق طرب از شمع هدایت نرسد کی رو بدرستی ز شکست آرد ماه تا کار شکستگی بغایت نرسد اهلی شیرازی

ادامه مطلب

پیش از تو شه زمانه بودند کسان

پیش از تو شه زمانه بودند کسان امروز تویی پس از تو هم بازپسان گر دیده وری ز حال آینده مپرس امروز بین که حال…

ادامه مطلب

بی تجربه به هر کی با یکی یار شود

بی تجربه به هر کی با یکی یار شود گر شاه بود ز بنده بیزار شود هر چند که زر عزیز شد اهل نظر چون…

ادامه مطلب

بخشش نبود جز صفت حضرت دوست

بخشش نبود جز صفت حضرت دوست آزاده کسی که بخشش عادت و خوست در صورت بندگی خداوند بود هر بنده که سیرت خداوند در اوست…

ادامه مطلب

با خلق اگر غرض نباشد سخنت

با خلق اگر غرض نباشد سخنت بوی نفس جان وزد از دم زدنت از نقش غرض بشوی دل کان عرضست تا جوهر جان شود سراپای…

ادامه مطلب

ایسرو سهی درآ در آغوش چو گل

ایسرو سهی درآ در آغوش چو گل با ما بحضرو باده مینوش چو گل اندیشه مکن ز غیبت غیر که ما دو چشم چو نرگسیم…

ادامه مطلب

ای مست حق از می مجازی بگذر

ای مست حق از می مجازی بگذر وزعشق بتان و عشوه سازی بگذر با مغبچگان عشق و جوانی خوبست چون پیر شدی ز بچه بازی…

ادامه مطلب

ای رفته و در دام بلا هشته مرا

ای رفته و در دام بلا هشته مرا آتش زده در کشته و نا کشته مرا کی رشته عافیت بدست آرم باز کز زلف تو…

ادامه مطلب

ای آمده از عدم سوی ملک وجود

ای آمده از عدم سوی ملک وجود پرورده حقت بنعمت از سفره جود مقصود حق آنکه حق شناسی بودت گر حق شناسی از وجود تو…

ادامه مطلب

اهلی در نظم و گوهر طبع فضول

اهلی در نظم و گوهر طبع فضول از مهر علی دارد و از حب رسول از موم امید شمعها ساخته است امید که روشن شود…

ادامه مطلب

آنگل که غمش ز پادشاهی خوشتر

آنگل که غمش ز پادشاهی خوشتر رویش ز صفای صبحگاهی خوشتر هر چند که دلخواه بود عیش جهان دیدار خوشش زهر چه خواهی خوشتر اهلی…

ادامه مطلب

آنانکه بخوبی زنان مینازند

آنانکه بخوبی زنان مینازند با صورت دیوار نظر میبازند جز صورت دیوار چه خواهد بودن شکلی که بسرخی و سفیدی سازند اهلی شیرازی

ادامه مطلب

آن به که بکس مزاح بازی نکنی

آن به که بکس مزاح بازی نکنی تا رخنه بکار سر فرازی نکنی رویت نشود کبود از سیلی کس چون سوسن اگر زبان درازی نکنی…

ادامه مطلب

از مهر بتان اگر چه فرسوده شوی

از مهر بتان اگر چه فرسوده شوی رغبت نکنی کز پی بیهوده شوی گر پا کدلی بترس از آلایش نفس کالوده شوی و سخت آلوده…

ادامه مطلب

از بسکه زناکسان پریشان شده ام

از بسکه زناکسان پریشان شده ام از صحبت نیک و بد گریزان شده ام من بعد هوای صحبت کس نکنم کز آنچه گذشت هم پشیمان…

ادامه مطلب

یک لحظه فراغ خاطر گوشه نشین

یک لحظه فراغ خاطر گوشه نشین بهتر ز هزار شاهی روی زمین نان جو و کنج فقر و سلطانی وقت انصاف بده چه سلطنت بهتر…

ادامه مطلب

یارب دل من ز سینه ریشان گردان

یارب دل من ز سینه ریشان گردان وز اهل وفا و مهر کیشان گردان بر خوان کرم اگر چو ایشان روزی مهمان نسزد طفیل ایشان…

ادامه مطلب

یا رب بکرم درد مرا درمان کن

یا رب بکرم درد مرا درمان کن رحمی بمن سوخته هجران کن یا راه بمومیایی وصل نمای یا بر من دلشکسته کار آسان کن اهلی…

ادامه مطلب

هر کس که بوقت عقد زن نار خرید

هر کس که بوقت عقد زن نار خرید بیچاره بزر خانه برانداز خرید کابین زن ایخواجه چنان کن که بزر خود را بتوان ز بندگی…

ادامه مطلب

هر چند که نیشکر دلاویز بود

هر چند که نیشکر دلاویز بود کی همچو قد تو فتنه انگیز بود با لعل تو نسبت نمک باید کرد هرگز که نمک چنین شکریز…

ادامه مطلب

هر جا که مزار و مرقد آل عباست

هر جا که مزار و مرقد آل عباست آن خاک شریف قبله اهل صفاست آهوی ختن بهر کجا نافه نهاد خاک از اثر صحبت او…

ادامه مطلب

من سوخته دل ز آتش تقدیرم

من سوخته دل ز آتش تقدیرم وز آب دو دیده کی بود تدبیرم زان دم که چو شمع زندگی یافته ام میسوزم و میگدازم و…

ادامه مطلب

مرغی که ز بند غم گشادش باشد

مرغی که ز بند غم گشادش باشد باید که همه عمر کشادش باشد هر حادثه یی که پیش عاقل آید تا زنده بود پیش نهادش…

ادامه مطلب

ما را سوی معشوق اگر میل و هواست

ما را سوی معشوق اگر میل و هواست معشوق بصد هزار دل عاشق ماست کاه از سبکی نگه ندارد خود را ور نی کشش محبت…

ادامه مطلب

گردون تن ما چه خانه جان میکرد

گردون تن ما چه خانه جان میکرد از بهر چه ساخت چونکه ویران میکرد اینخاک چه گل کرد؟ که هم خاک شود وین جمع چه…

ادامه مطلب

گر عمر بکار می کنی حیف بود

گر عمر بکار می کنی حیف بود وین نامه بهر زه طی کنی حیف بود جاییکه سروش غیب آید سوی تو گرگوش بچنگ و نی…

ادامه مطلب