کَشَم تا کجا لاش خود را به شانه

کَشَم تا کجا لاش خود را به شانه که از گور خود من ندارم نشانه چه کردم به بیرون برای خودم که – روم حال…

ادامه مطلب