کانچه دل اندر طلبش می‌شتافت – در پس این پرده نهان بود، یافت

کانچه دل اندر طلبش می‌شتافت – در پس این پرده نهان بود، یافت تا به کنون پرده‌نشین بود یار هیچ در آن پرده نمی‌داد بار…

ادامه مطلب

من و آن دلبر خراباتی – فی طریق الهوی کمایاتی

من و آن دلبر خراباتی – فی طریق الهوی کمایاتی در خرابات عاشقان کوییست وندر آن خانه یک پری‌روییست طوقداران چشم آن ماهند هر کجا…

ادامه مطلب