بايد زندگي را مانند – سخنان طلایی بزرگان

بايد زندگي را مانند زنجيره اي از ماجراها ديد. هر ماجرايي، فرصتي براي آسودگي خاطر، يادگيري، كشف جهان، افزايش دايره ي تجربه و دوستان و گسترش بخشيدن به افق هاي ديد است. (ريچارد تمپلر)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *