بازي آفريننده و بدون ترس – سخنان طلایی بزرگان

بازي آفريننده و بدون ترس از ريسك و داشتن يك سبك روشن به هيچ وجه شما را از كار و تمرين سخت بي نياز نمي سازد؛ برعكس، همواره مي بايست بازي خود را كامل تر كنيد… تكنيك خود را بي نقص تر سازيد و نتيجه ي بازيهاي پيچيده را بررسي كنيد. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *