خداوند، مؤمن و خانواده و – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، مؤمن و خانواده و فرزندانش را دوست دارد. محبوب ترين چيز نزد خداوندآن است كه مرد را با زن و فرزندانش بر سفره اى ببيند كه از آن غذا مى خورند. پس در آنهنگام كه بر سفره گرد آيند، به آنها نگاهى مهربانانه مى كند و آنها را پيش از آن كه از جاىخود متفرق شوند، مى آمرزد.
حضرت محمد ص
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *