به بام خانه ما لاله زندگی میکرد

به بام خانه ما لاله زندگی میکرد کجا شد آن شب و روزی که پنجره، جان داشت بهار، عاشق بود و درخت، مهمان داشت به…

ادامه مطلب