به فردوسی بگو ما را ببخشد

به فردوسی بگو ما را ببخشد که ما کاخ زبان آسمان‌سایش به خاک پست افگندیم زبانی را که او با شیر مام خویشتن پرورد زبانی…

ادامه مطلب