مناظره با طنبور

مناظره با طنبور شبی رقتی داشتم در نماز بمعبود می کردم افشای راز گهی در قیام و گهی در قعود گهی در رکوع و گهی…

ادامه مطلب

مناظره با عود

مناظره با عود شبی خواستم بزمی آراستم سرودی ز بهر طرب خواستم صدایی بگوشم رسانید عود که چون عودم از سر برون رفت دود باو…

ادامه مطلب

مناظره با مطرب

مناظره با مطرب شبی داشتم مطربی هم نشین وزو بود بزمم چو خلد برین باو گفتم ای همدم دلپذیر نشاطی بر انگیز و سازی بگیر…

ادامه مطلب

مناظره با چنگ

مناظره با چنگ شبی محفلی داشتم پر سرور ببزمم چراغ می افکنده نور سرم گرم بود از می لاله رنگ زمانی شدم همدم تار چنگ…

ادامه مطلب

مناظره با دف

مناظره با دف معنبر شبی محفلی ساختم بنا بر طرب طرحی انداختم مزین بساطی بساز و کتاب منور ریاضی به شمع و شراب در آن…

ادامه مطلب

تمهید

تمهید سر از خواب غفلت چو برداشتم لوای فراست بر افراشتم فکندم بآثار حکمت نظر بمعموره صنع کردم گذر ندیدم به از میکده منزلی چو…

ادامه مطلب

مثنوی

مثنوی خیز ساقی بساط می بر چین می بمستان مده زیاده ازین گر چه می دلگشا و روح فزاست گذرانیدنش ز حد نه رواست کار…

ادامه مطلب

نشأه جام دوم

نشأه جام دوم بیا ساقی آن راحت افزای روح که طوفان غم راست کشتی نوح بمن ده که از غم نجاتم دهد نجات از همه…

ادامه مطلب

نشأه جام چهارم

نشأه جام چهارم بیا ساقی آن لاله باغ ذوق که دارم ازو بر جگر داغ شوق بده پیشتر زانکه از روزگار شود بقعه تربتم لاله…

ادامه مطلب

نشأه جام هفتم

نشأه جام هفتم بیا ساقی آن شهد شیرین مذاق که ما را باو هست صد اشتیاق بده بیش ازین تلخ کامم مدار بدین تلخ کامی…

ادامه مطلب

نشأه جام ششم

نشأه جام ششم بیا ساقی آن جوهر بی بدل که در نشاه اوست فیض ازل بمن ده که فیضی رساند مرا دهد ذوقی از من…

ادامه مطلب

نشأه جام پنجم

نشأه جام پنجم بیا ساقی آن آب کوثر سرشت که لب تشنه اوست حور بهشت بمن ده که مداح پیغمبرم نصیب است البته در کوثرم…

ادامه مطلب

نشأه جام سوم

نشأه جام سوم بیا ساقی آن جوهر صاف و پاک که جمشید برد آرزویش بخاک بمن ده که جمشیدیم آرزوست نه با ملک جمشیدیم من…

ادامه مطلب

نشاه جام اول

نشاه جام اول بیا ساقی آن آب آتش مزاج کزو جمله درد دارد علاج بمن ده مده بیش ازین انتظار که دارم بسی درد سر…

ادامه مطلب

مناظره با قانون

مناظره با قانون شبی داشتم صحبتی چون ارم نه اندوه ره داشت آنجا نه غم پری چهره بود قانون بدست چو می نغمه اش خلق…

ادامه مطلب

مناظره بانی

مناظره بانی شبی بود در سر مرا ذوق می مذاق میم کرد دمساز نی باو گفتم ای همدم اهل درد چرا همچو من گشته زار…

ادامه مطلب