مست اگر با دست خالی راهی میخانه است

مست اگر با دست خالی راهی میخانه است احتمالاً در سرش یک فکر بی باکانه است عقل دارم!- بیشتر از آنچه لازم داشتم هر که…

ادامه مطلب