تاریخ تولد

تاریخ تولد
ز میرزا ابوالخیر والا نژاد

گلی در ریاض نجابت شکافت

به هر سوسو نسیمی کز آن گل وزید

غبار کدورت ز دلها برفت

چو خورشید نور جمالش بدید

رخ خویش در پردهٔ شب نهفت

لب غنچه و گوش گل در چمن

به این مژده دارند گفت و شنفت

دلم بهر تاریخ میلاد او

در معنی از منقب فکر سفت

سراپا زبان غنچه سان شد نخست

پس آنگه «گل باغ امید» گفت

جویای تبریزی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *