آن كس كه به ديگري خدمت – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه به ديگري خدمت مي كند، اگر نخواهد خود را پست و خسيس نشان دهد، بايد يكباره آن را از ياد ببرد. محبتي را كه در حق كسي شده به ياد او آوردن و درباره آن سخن گفتن، چندان تفاوتي با سرزنش كردن ندارد. (دموستن)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *