پایگاه اینترنتی شعرستان از همکاری همه شاعران و نویسندگان آماتور و حرفه ای از سراسر جهان استقبال می‌کند و مشارکت فعال آنها را خیر مقدم می‌گوید. شما می‌توانید اشعار، مطالب معلوماتی و مقالات خویش را از طریق ایمیل و یا فرم تماس ارسال نمایدمطالب ارسالی در اولین فرصت مناسب منتشر خواهند شد.

 


 

برای ارسال اشعار، پیشنهادات و انتقادات لطفاً از فرم ذیل استفاده نماید!