بر فکن برقع از آن رخسار سیغ

بر فکن برقع از آن رخسار سیغ تا برآید آفتاب از زیر میغ

ادامه مطلب