۰در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی

۰در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی دوش تا اول سپیدهٔ بام می همی‌خوردمی به رطل و به جام با سماعی که از حلاوت بود…

ادامه مطلب

در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج

در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست از همه ترکان چون ترک…

ادامه مطلب

در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد

در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد پیچان درختی نام او نارون چون سرو زرین پر عقیق یمن نازنده چون بالای آن…

ادامه مطلب

در مدح شمس الکفاة خواجه احمد بن حسن میمندی

در مدح شمس الکفاة خواجه احمد بن حسن میمندی سرو ساقی و ماه رودنواز پرده بر بسته در ره شهناز ز خمهٔ رودزن نه پست…

ادامه مطلب

صفت بهار و مدح وزیرزاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد

صفت بهار و مدح وزیرزاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد امسال تازه رویتر آمد همی بهار هنگام آمدن نه بدینگونه بود پار پار…

ادامه مطلب

۰در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی

۰در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی دل من همی داد گفتی گوایی که باشد مرا روزی از تو جدایی بلی هر چه خواهد…

ادامه مطلب

در مدح ابو احمد محمد بن محمود بن ناصرالدین

در مدح ابو احمد محمد بن محمود بن ناصرالدین به من بازگرد ای چو جان و جوانی که تلخست بی تو مرا زندگانی من اندر…

ادامه مطلب

در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم

در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم من پار دلی داشتم بسامان امسال دگرگون شد و دگرسان فرمان دگر کس همی‌برد دل این را چه حیل…

ادامه مطلب

در مدح شمس الکفات احمد بن الحسن میمندی

در مدح شمس الکفات احمد بن الحسن میمندی گفتم: گلست، یا سمنست آن رخ و ذقن؟ گفتا:یکی شکفته گلست و یکی سمن گفتم: در آن…

ادامه مطلب

در وصف بهار و مدح ابو احمد محمد بن محمود بن سبکتکین

در وصف بهار و مدح ابو احمد محمد بن محمود بن سبکتکین مرحبا ای بلخ بامی همره باد بهار از در نوشاد رفتی یا ز…

ادامه مطلب

۰در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین

۰در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین آن کمر باز کن بتا ز میان زین غم و وسوسه مرا برهان من در آن اندهم…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی

در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی ای دل ناشکیب مژده بیار کامد آن شمسهٔ بتان تتار آمد آن سرو جلوه کرده به…

ادامه مطلب

در مدح خواجه ابوبکر حصیری

در مدح خواجه ابوبکر حصیری دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست با لب…

ادامه مطلب

در مدح شمس الکفات خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی

در مدح شمس الکفات خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی آمد آن نو بهار توبه شکن بازگشتی بکرد توبهٔ من دوش تا یار عرضه کرد…

ادامه مطلب

۰در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود

۰در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود غم نادیدن آن ماه دیدار مرا در خوابگه ریزد همی خار شب تاری همه کس…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو احمد محمد بن سلطان محمود

در مدح امیر ابو احمد محمد بن سلطان محمود مجلس بساز ای بهار پدرام و اندر فکن می به یکمنی جام همرنگ رخسار خویش گردان…

ادامه مطلب

در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی

در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی بنفشه زلف من آن سرو قد سیم اندام بر من آمد وقت سپیده دم به سلام درست گفتی…

ادامه مطلب

در مدح عضد الدوله امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین

در مدح عضد الدوله امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین ای نیمشب گریخته از رضوان وندر شکنج زلف شده پنهان ای سرو نارسیده به تو…

ادامه مطلب

در تهنیت جشن سده و مدح وزیر

در تهنیت جشن سده و مدح وزیر گر نه آیین جهان از سر همی دیگر شود چون شب تاری همی از روز روشنتر شود روشنایی…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصرالدین

در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصرالدین گر چون تو به ترکستان ای ترک نگاریست هر روز به ترکستان عیدی و بهاریست…

ادامه مطلب

در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی

در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی ای دل من ترا بشارت باد که ترا من به دوست خواهم داد تو بدو…

ادامه مطلب

در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود

در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود همی نسیم گل آرد به باغ بوی بهار بهار چهر منا! خیز و جام باده بیار…

ادامه مطلب

در دعای به سلطان محمود غزنوی

در دعای به سلطان محمود غزنوی چندانکه جهانست ملک شاه جهان باد با دولت پاینده و با بخت جوان باد تا بود ملک شهرده و…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سپاهسالار

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سپاهسالار دوش متواریک به وقت سحر اندر آمد به خیمه آن دلبر راست گفتی شده‌ست خیمهٔ من…

ادامه مطلب

در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر

در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر نگار من آن لعبت سیمتن مه خلخ و آفتاب ختن برون آمد از خیمه و از دو…

ادامه مطلب

در مدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و توصیف شعر

در مدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و توصیف شعر با کاروان حله برفتم ز سیستان با حله تنیده ز دل…

ادامه مطلب

در حسب حال و رنجش خاطر سلطان و طلب عفو

در حسب حال و رنجش خاطر سلطان و طلب عفو ای ندیمان شهریار جهان ای بزرگان درگه سلطان ای پسندیدگان خسرو شرق همنشینان او به…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین سبکتگین

– در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین سبکتگین باغ دیبا رخ پرند سلب لعبگر گشت و لعبهاش عجب گه دهد آب را…

ادامه مطلب

در مدح خواجهٔ جلیل عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی

– در مدح خواجهٔ جلیل عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی ز آفتاب جدا بود ماه چندین شب همی‌دوید به گردون بر آفتاب طلب…

ادامه مطلب

در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین

در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین هم از سعادت و اقبال بود و بخت جوان که دل نبستم بر گلستان و لاله‌ستان کسی که…

ادامه مطلب

در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود

در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود هرکه بود از یمین دولت شاد دل به مهر جمال ملت داد هرکه او حق نعمتش…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین ای روی نکو! روی سوی من کن و بنشین زنهار ز من دور مدار آن لب شیرین…

ادامه مطلب

در مدح خواجه عمید ابو منصور سید اسعد

– در مدح خواجه عمید ابو منصور سید اسعد نیلگون پرده برکشید هوا باغ بنوشت مفرش دیبا آبدان گشت نیلگون رخسار و آسمان گشت سیمگون…

ادامه مطلب

در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه

در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه دی به سلام آمد نزدیک من ماه من آن لعبت سیمین ذقن با زنخی…

ادامه مطلب

در دعای سلطان و تقاضای ملازمت سفر

در دعای سلطان و تقاضای ملازمت سفر ای برگذشته از ملکان پایگاه تو قدر تو بر سپهر برآورده گاه تو ماه منیر صورت ماه درفش…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف سپاهسالار

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف سپاهسالار گل بخندید و باغ شد پدرام ای خوشا این جهان بدین هنگام چون بنا گوش نیکوان شد باغ…

ادامه مطلب

در مدح خواجه ابوسهل احمد بن حسن حمدوی

در مدح خواجه ابوسهل احمد بن حسن حمدوی سروی شنیده‌ای که بود ماه بار او؟ مه دیده‌ای که مشک بپوشد کنار او؟ من دیدم و…

ادامه مطلب

در مدح میرابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی

در مدح میرابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی من ندانم که عاشقی چه بلاست هر بلایی که هست عاشق راست زرد و خمیده…

ادامه مطلب

در تحریض به حرکت هند و تسخیر کشمیر

در تحریض به حرکت هند و تسخیر کشمیر هنگامی گلست ای به دو رخ چون گل خودروی همرنگ رخ خویش به باغ اندر گل جوی…

ادامه مطلب

در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصر الدین

در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصر الدین زلف مشکین تو زان عارض تابنده چو ماه به سر چاه زنخدان تو آید…

ادامه مطلب

در مدح خواجه عمید اسعد کدخدای امیر ابوالمظفر والی چغانیان

در مدح خواجه عمید اسعد کدخدای امیر ابوالمظفر والی چغانیان برگرفت از روی دریا ابر فروردین سفر ز آسمان بر بوستان بارید مروارید تر گه…

ادامه مطلب

در مدح عضدالدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود

در مدح عضدالدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود یاد باد آن شب کان شمسهٔ خوبان طراز به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز…

ادامه مطلب

در ذکر سفر سومنات و فتح آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان

در ذکر سفر سومنات و فتح آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو…

ادامه مطلب

در مدح امیر فخرالدوله ابو المظفر احمد بن محمدوالی‌چغانیان

در مدح امیر فخرالدوله ابو المظفر احمد بن محمدوالی‌چغانیان تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال همچو سرمازده با زلزله گشت آب زلال باد بر…

ادامه مطلب

در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوی

در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوی شبی گذاشته‌ام دوش خوش به روی نگار خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یار شبی…

ادامه مطلب

در مدح وزیر زاده ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی

در مدح وزیر زاده ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی برفت یار من و من نژند و شیفته‌وار به باغ رفتم با درد و…

ادامه مطلب

در شکر گزاری از اسبی که سلطان محمود داده است

در شکر گزاری از اسبی که سلطان محمود داده است ای آنکه همی قصهٔ من پرسی هموار گویی که چگونه‌ست بر شاه ترا کار چیزیکه…

ادامه مطلب

در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین

در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین مرا چه وقت خزان و چه روزگار بهار چه دور باید بودن همی ز روی نگار…

ادامه مطلب

در مدح سلطان ابو سعید مسعود بن محمود غزنوی

در مدح سلطان ابو سعید مسعود بن محمود غزنوی جشن سده و سال نو و ماه محرم فرخنده کناد ایزد بر خسرو عالم شاهنشه گیتی…

ادامه مطلب

در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین

در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین ای ملک گیتی، گیتی تراست حکم تو بر هرچه تو خواهی رواست در خور تو وز در…

ادامه مطلب