در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

در منقبت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
بی خرد را نبود بهره ز ارباب هنر

قیمت رشته به بالا نرود از گوهر

روزی ام بسکه به سختی رسد از گردش چرخ

استخوان شد به گلو قطرهٔ آبم چو گهر

شاید از مخمصهٔ حادثه بتوانی جست

گر توانی شدن از چنبر افلاک بدر

کی به جام هوست صفا تمنا ریزد

شیشهٔ چرخ که پر درد بود تا به کمر

ز آتش دل که جهانسوز بود شعلهٔ او

نشد امشب مژه ای گرم کنم تا به سحر

یافتم بسکه ز سنگین دلی چرخ شکست

استخوان در تن زارم شده چون عقد گهر

هر نفس بینمش از بسکه به رنگی در خواب

گشته در زیر سرم بوقلمون بالش پر

بسکه در سر هوس دیدن رویش دارم

دیده نرگس صفتم می دمد از کاسهٔ سر

می کند با دل و دین چشم فرنگی نسبش

آنچه هرگز نپسندد به مسلمان کافر

پیچ و تابش به نظر تا که دو چندان گردد

رشتهٔ جان مرا تافته با موی کمر

مردمک ریخت ز چشمم چو سیاهی از داغ

آه در گریه رسانیدم شب را به سحر

ترسم از ضعف مبادا روم از خاطر یار

در نیابم به تصور شدم از بس لاغر

خیزد از بیم تو بندم چو لب خاموشی

آهم از سینهٔ پر داغ چو دود از مجمر

می گزد بی تو ز بس باده مرا می بینم

نیش عقرب ز رگ تلخی می در ساغر

می کشد در شب هجران توام یاد شراب

موج می بی تو زند بر رگ جانم نشتر

خواهش توبه به سر آرزوی می بر لب

دشمن باده ام و تشنهٔ خون ساغر

زود باشد که نماند اثری از تن زار

شمع سان گر بگشائیم به روی تو نظر

پند با هر که نصیحت نپذیرد عیب است

خجلت از زشتی انگاره کشد سوهانگر

به غم هجر تو راضی شدم از دیدن غیر

بد بود بهتر از آن چیز که باشد بدتر

حیف باشد ز تو زین بیش غزل پیرایی

گرچه جویا بر ارباب شعور است هنر

وقت آن شد که وضو ساخته از زمزم چشم

سرکنی منقبت سرور والا گوهر

آنکه از هیبت نامش چو برانم به زبان

لرزهٔ بید درافتد به تن کوه و کمر

وارث علم نبی ساقی حوض کوثر

فاتح قلعهٔ خیبر شه مردان حیدر

هم به قدر تو مگر نسبت قدر تو دهم

که ازو مرتبه ای نیست دگر بالاتر

طائر و هم که بر کنگر قدر تو رسد

که درین ره سپر انداخت ملک از شهپر

حکمرانی به تو زیباست که تا کرده گذار

به زبان منع می و نغمه ات ای فخر بشر

خون دل خورد گل از نسبت شکل قدحی

خشک شد بر لب مرغان چمن نغمهٔ تر

رنگ از واهمهٔ نهی تو تا باخت کند

صاف لعلی به قدح جلوهٔ آب گوهر

از نهیب غضبت چون ز صراحی می لعل

نغمه خوی گردد و ریزد ز لب خنیاگر

والی مملکت فضل شه هر دو سراست

بس بود شاهد این دعوی من تیغ دو سر

آن شهنشاه جهانی که به حکم کرمت

ابر جود تو کند بر سر دریا چو گذر

فیض اندوز شود بسکه حباب و موجش

این یکی درج گهر گردد و آن عقد گهر

بشکند جرأت رزم تو دل شیران را

بگسلد هیبت قهر تو ز کهسار کمر

ای خوش آندم که ز شمشیر تو افتد دم رزم

کشتی عمر بداندیش تو در موج خطر

جلوهٔ شعله جواله کند گردابش

برق تیغت چو نماید به دل بحر گذر

ترسم آندم که چو در بحر دراندازد عکس

شیر پستان صدف را برد از طفل گهر

اژدر تیغ تو تا میل جگرخائی کرد

همچو گلبن ز سراپای عدو رست جگر

با حباب آنچه به دریا نکند صدمهٔ موج

خصم را ضربت تیغ تو کند با مغفر

دشمن روسیه تست شکار تیغت

برق خورده به سیاهی زند آری یکسر

حلقهٔ جوهر شمشیر تو چون گردابی است

که گشاده است بر اعدای تو آغوش خطر

هست از تیغ علی تا به عصای موسی

آنقدر فرق که دارند گلیم و حیدر

اژدهایش ز هر چشمهٔ جوهر جوشد

گر عصا شد به کف موسی عمران اژدر

خصم را در دم رزم تو ز بیم تیغت

بر مژه خشک شود اشک چو آب خنجر

بحر آراسته بر خویشتن از موج و حباب

روز کین خواهی بدخواه تو شمشیر و سپر

نه همین بحر که آراست سلاح پیکار

بهر اعدای تو کهسار هم از تیغ و کمر

تشنهٔ خون عدوی تو بود تا باشد

سیر ازین آب نگردید چو ماهی خنجر

بحر جودت چو زند موج به دریا، ریزد

ماهی از فلس به حکم کرمت زر به سپر

جوهر تیغ تو گر عکس به بحر اندازد

هر حبابش بود از مایه وری مشت گهر

دود مجمر صفت آید ز دماغش بیرون

خصم را شد ز خدنگت چو مشبک مغفر

بر زبان قلمم در صفت یکرانت

مطلعی آمده از مطلع اول خوشتر

از تنومندی و یال و گره دم به نظر

فلک و خط شعاعی بود و قرص قمر

یا مگر گشتی نوح ست کز اعجاز علی

می کند طی صحاری ز بحار آسان تر

سربلندیش بود عرشه، نفس باد مراد

بادبان دامن زین است و رکابش لنگر

آن پری چهره که از حیرت نظارهٔ او

خشک بر جای بماند چو مژه تار نظر

از خوی و سینهٔ پهن و کفل و موی میان

جلوه گر گشته از و بحر و برو کوه و کمر

آنکه در عرصهٔ امکان بود از سرعت سیر

رفتن و آمدنش زودتر از نور بصر

خسرو رای تو آنجا که زند خیمه چو مهر

سزد از خط شعاعیش طناب و چادر

مایه ور کرده سخایت ز گهر دریا را

چرخ را داده عطای تو کمر از محور

همه را خلعت زیبندهٔ هستی از تست

چارقب داده سخایت ز عناصر به بشر

ماه می بود سیه روی تر از بدخواهت

گر گل مهر تو هر شام نمی زد بر سر

کاغذ صبح و سیاهی شب آخر گشتی

گر نوشتی ز عطای تو عطارد دفتر

زهره از بیم تو ماند به چراغ فانوس

بسکه دزدیده سر شرم به زیر معجر

مهر تا جیره خور مطبخ رای تو نبود

بود بر قرص مه از گرسنه چشمیش نظر

خون خصم تو چو بر خاک نریزد مریخ

آفتابش زند از خط شعاعی خنجر

مشتری یافته تشریف غلامی ز درت

کرده زان حله انوار سعادت در بر

گر زحل بهره ور از سایهٔ لطف تو شود

مشتری وار نهد تاج سعادت بر سر

می زنم بر سر اقبال گل باغ مراد

گر گذارد بسرم داغ غلامی قنبر

این سراپاست بس از فضل توام جلدوی شعر

کاندر آن روز که افلاک شود زیر و زبر

یا علی گوی سر از خاک برآرم چون گل

یا علی گوی نهم پا به فضای محشر

باد خاک در تو زیب ده تارک من

تا ز خورشید بود بر سر گردون افسر

جویای تبریزی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *