با اسیران نازها امروز زنجیر تو داشت

با اسیران نازها امروز زنجیر تو داشت

حلقه از چشم بتان زلف گرهگیر تو داشت

بعد مردن هم نشد کم آتش دل گرچه ریخت

بر سر ما هر قدر آبی که شمشیر تو داشت

شرم را نازم که هر گه چهره ات را می گشود

جنگها با خامهٔ نقاش تصویر تو داشت

یاد ایامی که از هر حلقهٔ زلف کجش

صد کمند آماده جویا بهر تسخیر تو داشت

جویای تبریزی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *