یاری که به وقت کار در کار آید

یاری که به وقت کار در کار آید
وی را چو طلب کنی دل افگار آید
این یار که بار تو کشد کم یابی
گر بار کشی جمله جهان یار آید
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *