تا کی گویی که راه حق باریکی است

تا کی گویی که راه حق باریکی است
دوری تو زکار ورنه ره نزدیکی است
شمعی است درون دل که عشقش خوانند
تا پر نشود درون دل تاریکی است
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *