از دست اجل جان نبرد زاینده

از دست اجل جان نبرد زاینده
بر کس بنماند این جهان پاینده
بر باد نهاده شد بنای من و تو
بر باد بنا کجا بود پاینده
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *