در اقلیم بهار ۱

در اقلیم بهار ۱
دورها : دور و نزدیک ها : گم
ابرها : پاره پاره رها محو
آب سرگرم آیینه داری
درهم آمیخته با خزه ها
آبی آب در جاری جوی
از رها گشتن سنگ در آب
نیمه ای خشک یا نیمه ای تر
بال مرغابیان فراری
شاخه در باد و تصویر در آب
آب در جوی و جوبار در باغ
باغ در نیم روز بهاری
وین همه در شد ایند جاری

محمد رضا شفیعی کدکنی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *