اگر باید زخمی داشته باشم

اگر باید زخمی داشته باشم
که نوازشم کنی
بگو تا تمام دلم را
شرحه شرحه کنم
زخم‌ ها زیبایند
و زیباتر
آن‌ که تیغ را هم تو فرود آورده باشی!
من سراپا همه زخمم!
تو سراپا،
انگشت نوازش باش…

حسین منزوی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *