افسوس که نامۀ جوانی طی شد – حکیم عمر خیام

افسوس که نامۀ جوانی طی شد
وین تازه تهار زندگانی طی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
افسوس ندانم که کی آمد کی شد
هس افسوس د ځوانۍ وخته لکه خوب هسې می هیر سو
پر تازه پسرلي می د خزان موسم چاپیر سو
ها ښایسته مرغه چې خلکو زلمیتوب نو باندې ایښې
نه پوهیږمه چې کله په څه وخت کې تر ما تیر سو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *