د پېړیو په بټۍ کې

د پېړیو په بټۍ کې
سر دې پورته کړه له خوبه اوبو یووړې
د تاریــخ د تاړاکــــونو څپـــــــو یــووړې
پولاد نه شوې د پــېړیو په بـــټۍ کې
لکـــه ځـــــوځ د ازمویـــنو لمبو یووړې

سلیمان لایق

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *