دنیا

دنیا
دنیا د چا ده؟ د زورورو
د خیټــورو کوناټورو
راځئ چې جوړه بله دنیا کړو
د پښې لوڅو د سرببرو

سلیمان لایق

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *