نیز در مدح مظفرالدین شاه

نیز در مدح مظفرالدین شاه
کسان زخارف دنیا بدین خریدارند
تو این جهان بفروشی و نام نیک خری
چو نام نیک بماند بجای بگذاریش
چو مال بگذرد از وی تو زودتر گذری
برای یکدرم آنان هزار رنج برند
تو با یکی درم الحق هزار گنج بری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *