ميان دهكده جنگ است امشب

ميان دهكده جنگ است امشب
كه مهتاب آتشين رنگ است امشب
اگر من باتو يك دين و كلاميم
كجاي كار ما لنگ است امشب؟
ميان دهكده جنگ است امشب
كه مهتاب آتشين رنگ است امشب
ندارد هيچ فكر دود و آتش
دلم از بهر تو تنگ است امشب
شهلا دانشور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *