سردار سپه

سردار سپه
اسرار نهفته گر نگفتی بهتر
وین راز نگفته گر نهفتی بهتر
کز بهر زمامدار امروزی نیست
سرمایه‌ای از پوست کلفتی بهتر
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *