آن‌سال‌ها الفاظ صلح و جنگ معنی داشت

آن‌سال‌ها الفاظ صلح و جنگ معنی داشت
صف‌ها منظم بود و نام و ننگ معنی داشت
در رادیوها جای هر چیزی مشخص بود
هم شعر موزون بود و هم آهنگ معنی داشت
پیش از ظهور این مثلث ـ پول، قدرت، سکس ـ
در ذهن دنیا واژهٔ فرهنگ معنی داشت
یادم نرفته دهکده تاریک بود؛ اما
فانوس‌ها روشن، صدا و رنگ معنی داشت
گاهی به تشبیه منوچهری دامغانی
سیلی که می‌آمد درازآهنگ، معنی داشت
دلتنگی‌ات را کس نفهمید از معاصرها
دیروز در فرهنگ ما «دلتنگ» معنی داشت
هرجا دوتا دیوانه باشد جنگ هم آن‌جاست
آن سال‌ها نه، اتفاقٱ جنگ معنی داشت
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *